Strategisch adviseur / contractmanager circulariteit en gebiedsontwikkeling

Nibag HR Solutions

Beschrijving:

Reageren op deze vacature kan tot 1-3-2019!

De Facilitaire Dienst van de Provincie Gelderland is ondermeer verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en huisvesting. In de afgelopen jaren heeft de dienst een renovatie / nieuwbouw onderhanden gehad van de huisvesting in Arnhem. De renovatie / nieuwbouw (middels  geïntegreerde contractvorm  (DBFMO)) bestond in hoofdlijnen uit het realiseren van een passende toekomstgerichte flexibele huisvesting voor de provinciale politiek en medewerkers. De laatste fase in dit proces betreft het in samenwerking met het Rijk op een passende duurzame wijze afstoten van ons overtollig  eigendom (Prinsenhof A) en het Rijkseigendom (het Gelders Archief) en het voorbereiden van een gezamenlijke ontwikkelopdracht voor het omliggende bestuurskwartier, met verschillende overheden en stakeholders. 

Binnen het projectteam is ruimte voor een ervaren strategisch adviseur/ contractmanager gebiedsgerichte herontwikkeling met passie voor circulairiteit en duurzaamheid. Met een brede ervaring op het gebied van geïntegreerde contractvorming, risicomanagement, contractmanagement en en sterke affiniteit met innovaties op het gebied van duurzaamheid  en samenwerking.

 Samen met het Rijk en gemeente moeten overeenkomsten worden gesloten om het bestuurskwartier waarin vastgoed eigendommen van het Rijk en Provincie gebiedsgericht te herontwikkelen. Daarnaast zal gezamenlijk de circulaire delving moeten worden voorbereid en op een verantwoorde (innovatieve) manier op de markt worden gezet. Parallel hieraan zal voor de ontstane ruimte een uitvraag voor de markt moeten worden opgesteld. Een ontwikkelvraagstuk met veel ruimte voor duurzame innovaties, maar ook met een hoge ambitie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, energietransitie, klimaatadeptatie en circulairiteit.

Als strategisch adviseur werk je strategisch en inhoudelijk nauw samen met het bestuur van verschillende overheden, (o.a.) het management van het Rijks vastgoedbedrijf, de Provincie, de projectmanager en de adviseur ruimtelijke kwaliteit, met specifiek aandacht en inbreng op zaken zoals strategiebepaling, opstellen samenwerkingscontracten, marktverkenningen en onderzoeken om te komen tot contractering van circulaire delving en aanbesteden van het innovatieve ontwikkelvraagstuk. 

Als contractmanager werk je de inkoopstrategie en contract beheersplannen uit  voor de circulaire delving  en de innovatieve gebiedsgerichte herontwikkelopdracht.  De werkzaamheden betreffen minimaal 16 uur en maximaal 24 uur per week. 

Verantwoordelijkheden

Als strategisch adviseur / contractmanager circulairiteit en gebeidsontwikkeling werk je strategisch en inhoudelijk nauw samen met management RVB en Provincie, de projectmanager en de adviseur ruimtelijke kwaliteit. Je creeërt ruimte voor omdenken en innovaties. Je helpt voldoende kennis en kwaliteit binnen het team te realiseren op het gebied van contractmanagement en duurzame gebiedsontwikkeling. Met specifieke aandacht, inbreng en verantwoordelijkheid op zaken zoals:

 • strategiebepaling, 
 • opstellen samenwerkingscontracten, 
 • marktverkenningen,
 • onderzoeken om te komen tot contractering van circulaire delving,
 • onderzoeken om te komen tot contractering van de gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling met ruimte voor circulairiteit en duurzame innovaties,
 • uitwerken van de inkoopstrategie en contract beheersplannen voor de circulaire delving,
 • uitwerken van de ontwikkelstrategie en contract beheersplannen voor de innovatieve gebiedsgerichte herontwikkelopdracht,
 • verwerken van belangen van stakeholders in de overeenkomst en bewaken van de raakvlakken van de overeenkomsten,
 • verzorgen van het risicomanagement en een bijdrage leveren aan het verwachtings management,
 • aansturen contractmanagementteam,
 • operationeel plaatsverangend projectmanager (eventueel).

Functie eisen:

Je bent beschikbaar vanaf 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022 voor minimaal 16 uur en maximaal 24 uur per week. Deze opdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 6 maanden. 

 • Je beschikt over een afgeronde technisch HBO of Academische opleiding
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als contractmanager of inkoopstrateeg voor geïntegreerde contractvormen.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met verduurzaming van bestaande gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling. Onder verduurzaming van bestaande gebouwen verstaan wij: verduurzaming tenminste op het gebied van energieverbruik en comfort. Onder duurzame gebiedsontwikkeling verstaan wij: verduurzaming tenminste op het gebied van energietransitie. 
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met integrale samenwerking en processturing op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met projecten binnen een complexe politiek bestuurlijke omgeving.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen (ontwerpende partijen op het gebied van integraliteit in utiliteitsbouw).
 • Creativiteit/Innovativiteit: Je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden voor de werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.
 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen. Daarbij speel je makkelijk in op veranderende omstandigheden en pas je je gedrag daaraan aan.
 • Strategisch leiderschap (in een bestuurlijke omgeving): Met begrip en behoud van bestuurlijke belangen ontwikkel je strategieën die belangen borgen en de voortgang, samenwerking en partnerschap bevorderen
 • Betrokkenheid: Je bent toegewijd aan de taak van de organisatie, bewust van je eigen rol hierin en in staat om anderen op basis hiervan te inspireren.
 • Kritisch denkvermogen/visie (betreft duurzaamheid): Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en concentreert je op de hoofdlijnen en het lange termijn beleid. Deze competentie wordt getoetst aan de hand van de visie van de kandidaat op de transitie naar circulaire economie.

Gegevens:

Locatie: Arnhem

Functie groep: Overheid

Specialiteit: provincie

Ref nr: 96047

Contactpersoon:

Naam: Nancy Rebergen

Email: n.rebergen@nibag.nl

Tel: +31889600900

Solliciteer